Drukuj
Odsłony: 7135
Dobry start

„Dobry Start” to 300 zł wsparcia wypłacanego raz w roku wszystkim uczniom. To inwestycja w edukację polskich dzieci. Pomoc może trafić do ponad 4,6 mln uczniów. Wnioski można złożyć już od 1 lipca.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu, informuje, że w związku z wejściem w życie programu „Dobry Start” od lipca 2018 wnioski o przyznanie świadczenia można składać drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego zwanego emp@tia.

Od sierpnia 2018 wnioski o przyznanie świadczenia „Dobry Start” można składać drogą tradycyjną, czyli w formie papierowej w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Sandomierzu ul. Mickiewicza 34, 27 – 600 Sandomierz (budynek Starostwa Powiatowego) III piętro pok. 306.

Jednocześnie informujemy, że wszelkie informacje dotyczące programu „Dobry Start”, wzory wniosku oraz warunków przyznania znajdują się w zakładce „Dobry Start”.

  1. Informacje ogólne dla klienta

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje w wysokości 300,00zł jednorazowo w związku
z rozpoczęciem roku szkolnego.

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje rodzicom, opiekunowi faktycznemu dziecka, opiekunowi prawnemu, rodzinie zastępczej, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo – wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo – terapeutycznych oraz osobom uczącym się.

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

W przypadku dziecka biorącego udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, świadczenie „Dobry Start” przysługuje nie wcześniej niż od roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7 rok życia.

Świadczenie „Dobry Start” nie przysługuje:

Osoba, która pobrała nienależnie pobrane świadczenie „Dobry Start” jest zobowiązana do jego zwrotu.

Za nienależnie pobrane świadczenie uważa się:

Od nienależnie pobranego świadczenia naliczane są odsetki ustawowe za opóźnienie.

  1. Terminy składania wniosków
  1. Podstawa prawna
  1. Formularze do pobrania