logo aoon

Nabór wniosków w ramach Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, finansowanego  z Funduszu Solidarnościowego

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi do ukończenia 16 roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności

 lub

  • osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:  
  1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.)

  - poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością i sprawują bezpośrednią opiekę nad osobą z niepełnosprawnością.

Przewiduje się, że Program realizowany będzie w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.

Limit usług opieki wytchnieniowej przypadający na 1 uczestnika w 2024 r. wynosi nie więcej niż 240 godzin.

Uczestnik nie ponosi odpłatności za realizację usługi w ramach Programu.

Usługi opieki wytchnieniowej, mogą być świadczone, przez osoby niebędące członkami rodziny osoby z niepełnosprawnością, opiekunami osoby z niepełnosprawnością lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z osobą z niepełnosprawnością, które:

1) posiadają dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie: asystent osoby niepełnosprawnej, pielęgniarka, siostra PCK, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuta lub

2) posiadają co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, doświadczenie w udzielaniu wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu, lub

3) zostaną wskazane przez uczestnika Programu w Karcie zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu.

 

Więcej informacji:

Na stronie Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych został zamieszczony stosowny komunikat oraz ogłoszenie o naborze wniosków:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

Na stronie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego również zamieszczono informacje o konkursie:

https://www.kielce.uw.gov.pl/pl/biuro-prasowe/komunikaty/25417,Program-Ministra-Rodziny-i-Polityki-Spolecznej-Opieka-wytchnieniowa-edycja-2024.html

Osoby zainteresowane, chcące skorzystać z Programu proszone są o zgłaszanie się do  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu,  ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz, I piętro pok. 111  lub  pod numerem telefonu 15 644 10 10, 15 644 11 11 wew. 341 do dnia 10.11.2023 r.