logo aoon

PCPR w Sandomierzu ogłasza nabór uczestników do Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023. W ramach Programu udzielimy wsparcia osobom o znacznym stopniu niepełnosprawności z  niepełnosprawnością sprzężoną (co najmniej z dwoma niepełnosprawnościami określonymi w orzeczeniu).

Usługi w ramach programu będą świadczone nieodpłatnie.

Uwaga: W Programie nie mogą być asystentem członkowie rodziny. Dla potrzeb Programu za rodzinę należy uznać małżonków, rodziców i dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma oraz inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z uczestnikiem Programu.

Czas trwania naboru:

Zgłoszenia przyjmowane będą do 06.10.2023 r.

O przyznaniu usługi decydować będzie kolejność zgłoszeń przyjętych przez PCPR w Sandomierzu.

W przypadku wyczerpania się liczby miejsc, zostanie utworzona lista rezerwowa.

Kartę zgłoszenia wraz z załącznikami można złożyć osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 w siedzibie PCPR w Sandomierzu, ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz, pokój 127.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu 15 644 10 10 wew. 345.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2023 Finansowany z Funduszu Solidarnościowego - wartość środków 270251,04 zł