Informacja dotycząca przyjmowania do  Domu Pomocy Społecznej

Skierowanie 

Podstawą skierowania do domu pomocy społecznej jest:

 • Pisemny wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie do domu, złożony do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania lub pobytu w dniu jej kierowania, zawierający zgodę osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego. Wniosek może zgłosić inna osoba fizyczna lub prawna, a także Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie lub Ośrodek Pomocy Społecznej. 
 • Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się w dniu jej kierowania, zawierający  w szczególności pisemne stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę.

Załączniki

 Do wniosku dołącza się:

 • decyzję o wysokości dochodu osobie ubiegającej się o przyjęcie do DPS   oraz pisemną zgodę na ponoszenie opłaty za pobyt w domu.
 • W nagłych wypadkach wynikających ze zdarzeń losowych, skierowanie i umieszczanie w domu może nastąpić poza kolejnością oraz bez przedłożenia potrzebnych dokumentów. Dokumenty te powinny zostać skompletowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w terminie trzech miesięcy od dnia przyjęcia tej osoby do domu.
 • Osoba ubiegająca się jest kierowana do domu na czas nieokreślony, chyba, że wystąpi ona lub jej przedstawiciel ustawowy z wnioskiem o skierowanie do domu na czas określony.
 • Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania.
 • Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej ustala starosta i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku.

Odpłatność

 • Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:
 • mieszkaniec domu,
 • małżonek, zstępni przed wstępnymi,
 • gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.
 • Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:
 • mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu,
 • małżonek, zstępni przed wstępnymi - zgodnie z zawartą umową;
 • Koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Sandomierzu

                  2017 r. wynosi 3 054,00zł.

 • Koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Skwirzowej

                  2017 r. wynosi 3 450,00zł