Jeżeli jesteś osobą odpowiedzialną, nie boisz się wyzwań i pragniesz nadać sens swojemu życiu poprzez pomoc najmłodszym – zostań rodzicem zastępczym  prowadzącym rodzinny dom dziecka. Nie musisz inwestować -  wystarczy, że podzielisz się swoim sercem.

Rodzinny dom dziecka jest formą rodzinnej pieczy zastępczej dla dzieci w przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania przez rodziców. Tworzą go małżonkowie lub osoba nie pozostająca w związku małżeńskim. W rodzinnym domu dziecka, w tym samym czasie, może przebywać łącznie nie więcej niż 8 dzieci.

Powodów umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej jest wiele. Każde dziecko, a także jego bliscy mają swoją indywidualną historię. Nałogi rodziców, zaniedbywanie obowiązków rodzicielskich, porzucenie dziecka, śmierć opiekunów – to najczęstsze przyczyny umieszczania dzieci w pieczy zastępczej.

Powiat Sandomierski wciąż boryka się z trudnościami w pozyskiwaniu kandydatów na rodziców zastępczych.

Na terenie Powiatu funkcjonują cztery placówki opiekuńczo – wychowawcze: trzy typu socjalizacyjnego i jedna typu interwencyjnego, w których mogą przebywać dzieci powyżej 10 roku życia.

Dlatego pilnie poszukujemy kandydatów do prowadzenia rodzinnego domu dziecka,  w szczególności dla dzieci poniżej 10 roku życia, które nie powinny być umieszczane w instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobie lub małżonkom, którzy:

 • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
 • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
 • wypełniają obowiązek alimentacyjny-  w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
 • nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
 • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone
  zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny
  zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
 • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Prowadzącym rodzinny dom dziecka przysługuje:

 • wynagrodzenie dla prowadzącego rodzinny dom dziecka,
 • świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych dzieci,
 • środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego.

Wszystkie osoby zainteresowane prowadzeniem rodzinnego domu dziecka prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu ul. Mickiewicza 34, III piętro pok. 304 tel. 15 644-10-10 wew. 358.