Drukuj
Odsłony: 1776

Osoba niepełnosprawna składa wniosek o dofinansowanie do powiatowego centrum pomocy rodzinie właściwego dla miejsca zamieszkania. Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeksu cywilnego – (Dz. U. z 2018r., poz. 1025) „miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu”.

Do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu mogą zgłaszać się osoby niepełnosprawne posiadające status osoby niepełnosprawnej zamieszkujące na terenie  powiatu sandomierskiego.

Osoby posiadające status osoby niepełnosprawnej to osoby posiadające:

oraz orzeczenia równoważne, czyli:

Jedynie orzeczenia wydane do końca 31 grudnia 1997 r. przez KRUS o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym są ważne do celów poza rentowych. Orzeczenia wydane po 1 stycznia 1998 r. wg prawa nie są akceptowane przez PCPR. Taka osoba musi stanąć na Komisję Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Podobnie jest z orzeczeniami wydanymi przez MSWiA.

Jeżeli osoba spełnia powyższe warunki, czyli jest mieszkańcem powiatu sandomierskiego i ma aktualne orzeczenie może ubiegać się o dofinansowanie do:

  1. zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
  2. uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
  3. likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
  4. uczestnictwo w warsztatach terapii zajęciowej znajdujących się na terenie powiatu sandomierskiego,
  5. zmniejszenia barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym  i w dostępie do edukacji - aktywny samorząd.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą ubiegać się o dofinansowanie do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu sandomierskiego, jeżeli prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku.

Szczegółowe informacje dotyczące w/w zadań znajdą państwo w zakładkach dotyczących poszczególnych zadań.

Wnioski o dofinansowanie wyżej wymienionych zadań ze środków PFRON należy składać do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu, ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz.

Szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie Centrum lub telefonicznie  15 832 32 43.