Oddział Świętokrzyski PFRON informuje, że Uchwałą nr 88/2012 Zarządu PFRON z dnia 19.06.2012 r. został zatwierdzony do realizacji Program wyrównywania różnic między regionami II. W dniu 19.06.2012 r. Zarząd PFRON przyjął także kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów w bieżącym roku.

W 2012 roku samorządy powiatowe mogą, jako realizatorzy programu ubiegać się o pomoc finansową w ramach pięciu obszarów:

l) obszar B (likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej lub placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania) _ dofinansowaniem objęta jest część kosztów likwidacji barier w w/w obiektach w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania. Beneficjentem pomocy są publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne. Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi do 150.000,00 zł na każdy projekt.

2) obszar C ( tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych) - dofinansowaniem objęta jest część kosztów utworzenia spółdzielni socjalnej w zakresie adaptacji pomieszczeń (rozumianych jako likwidacja barier architektonicznych) i wyposażenia stanowisk pracy. Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi do 32.000,00 zł na każde nowo utworzone stanowisko pracy w spółdzielni, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku. Beneficjentem pomocy są gminy, powiaty, organizacje pozarządowe.

3) obszar D (likwidacja barier transportowych) - dofinansowaniem objęta jest część kosztów zakupu lub przystosowania pojazdów przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych. Beneficjentem pomocy są organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne osób prawnych gminy i powiaty.

Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi:

  • w przypadku mikrobusów 9-cio miejscowych specjalnie przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach do 80.000,00 zł
  • dla pozostałych samochodów zwanych mikrobusami , które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi do 70.000,00 zł
  • dla autobusów do 250.000,00 zł

4) obszar E (dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach gmin, powiatów i organizacji pozarządowych dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnoprawnych realizowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programów Operacyjnych).

Beneficjentem pomocy są gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe.

Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi 14.000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym projekt musi dotyczyć co najmniej 30 osób niepełnosprawnych.

5) obszar G (kierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych) - dofinansowaniem objęte są koszty wynikające z zadań , o których mowa wart. 11,12a,13,26,26d,26e,40,41 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 ,,0 rehabilitacji ... ". Beneficjentem programu w obszarze są Powiaty.

Warunkiem udziału w programie jest nieposiadanie:

  1. l) wymagalnych zobowiązań wobec PFRON
  • zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON
  • wymagalnych zobowiązań wobec ZUS i US

Dofinansowanie projektów może być udzielone projektodawcom jedynie w przypadku zgodności tych projektów z samorządowym programem na rzecz działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Wstąpienia i wnioski w ramach obszarów B,C,D,G należy składać do Powiatowego Centrum Pomocy w Sandomierzu do dnia 15 lipca 2012 r. Wnioski w ramach obszaru E należy składać do dnia 31.10.2012 r.

Maksymalne dofinansowanie ze środków PFRON wynosi do: 40% kosztów realizacji projektu w obszarach B, C, D

15% całkowitych kosztów realizacji projektu unijnego stanowiącego część wkładu własnego w obszarze E

30% wartości środków algorytmu planowanych w danym roku przez powiat na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej w obszarze G.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w realizacji programu w 2012 r.

Przypominamy ze treść procedur Programu wraz z załącznikami znajdują się do pobrania na stronie www.pfron.org.pl w zakładce programy i zadania PFRON. Dodatkowe informacje można uzyskać również pod nr telefonu 041 2309721.

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II”