Powiat Sandomierski/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu (Lider Projektu) oświadcza, że po zakończeniu finansowania miejsc/ osób zaangażowanych do świadczenia usług społecznych utworzonych i wspartych w ramach projektu  „Społeczeństwo bez barier - usługi społeczne dla powiatu sandomierskiego” zachowana będzie gotowość do świadczenia wsparcia w zakresie usług społecznych zgodnie z zakresem ujętym we wskaźnikach rezultatu we wniosku o dofinasowanie do 30.04.2027r., tj.:

  • Będzie udzielone wsparcie w postaci opieki pracownika socjalnego/ pedagoga/psychologa, zajęć z fizjoterapeutą, warsztatów kreatywnych/ogrodniczych, warsztatów multimedialnych, zajęć z terapeutą zajęciowym w Środowiskowym Domu Samopomocy – utworzono w programie 19 miejsc świadczenia usług opiekuńczych;
  • Będzie udzielanie wsparcie przez specjalistów, m. in. opiekuna mieszkania chronionego PCPR, doradcy zawodowego, prawnika, specjalisty ds. pomocy instytucjonalnej, realizacja treningów, nauki samodzielności, kursów zawodowych dla osób opuszczających pieczę zastępczą – utworzono w programie 2 miejsca świadczenia usług w mieszkaniach wspomaganych i chronionych;
  • Będzie świadczona usługa asystencka przez 8 asystentów osobistych osób niepełnosprawnych (AOON) – utworzono w programie 8 miejsc świadczenia usług asystenckich.

Powiat Sandomierski / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu (Lider Projektu) realizując  projekt w partnerstwie z Gminą Łoniów / Ośrodek Pomocy Społecznej w Łoniowie i Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Kielcach oświadcza, że w związku  z zakończeniem realizacji Projektu pn. „Społeczeństwo bez barier - usługi społeczne dla powiatu sandomierskiego” (dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020) jest w gotowości do świadczenia w/w usług społecznych w okresie trwałości w/w Projektu (liczonej po zakończeniu realizacji projektu przez okres 46 miesięcy) w przypadku pojawienia się popytu na w/w usługę społeczną w PCPR i OPS w zakresie zbliżonym do usługi świadczonej w ramach projektu i podobnej jakości.

 

Plików:
pdf.pngoświadczenie
Data 2023-07-03
Wielkość pliku 536.56 KB
Pobierz 80